100 základných pojmov v Google reklame

 1. CPC (Cost Per Click)Cena za kliknutie: Cena, ktorú inzerent platí za každé kliknutie na reklamu.

 2. CPM (Cost Per Thousand Impressions)Cena za tisíc zobrazení: Cena, ktorú inzerent platí za tisíc zobrazení reklamy.

 3. CTR (Click-Through Rate)Miera preklikov: Pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a počtom jej zobrazení, vyjadrený v percentách.

 4. Quality ScoreKvalitné skóre: Hodnotenie kvality a relevancie reklám, kľúčových slov a cieľových stránok, ktoré ovplyvňuje cenu za kliknutie (CPC) a pozíciu reklamy.

 5. Ad RankHodnotenie reklamy: Hodnota, ktorá určuje pozíciu reklamy na stránke výsledkov vyhľadávania. Zohľadňuje Kvalitné skóre a ponúknutú cenu za kliknutie.

 6. ImpressionsZobrazenia: Početkrát, kedy bola reklama zobrazená používateľom.

 7. KeywordsKľúčové slová: Slová alebo frázy, ktoré používateľ zadáva do vyhľadávača a na základe ktorých sa reklama zobrazí.

 8. Ad ExtensionsRozšírenia reklamy: Dodatočné informácie, ktoré môžu byť pridané k reklame, ako napríklad odkazy na webové stránky, telefónne čísla alebo adresy.

 9. Landing PageCieľová stránka: Webová stránka, na ktorú sa používateľ dostane po kliknutí na reklamu.

 10. ConversionKonverzia: Požadovaná akcia, ktorú chce inzerent dosiahnuť, napríklad nákup produktu, registrácia alebo stiahnutie aplikácie.

 11. Conversion RateMiera konverzií: Pomer medzi počtom konverzií a počtom kliknutí na reklamu, vyjadrený v percentách.

 12. CPA (Cost Per Acquisition)Cena za akvizíciu: Cena, ktorú inzerent platí za každú konverziu.

 13. CPV (Cost Per View)Cena za zobrazenie: Cena, ktorú inzerent platí za každé zobrazenie video reklamy.

 14. PPC (Pay Per Click)Platba za kliknutie: Reklamný model, kde inzerenti platia za každé kliknutie na ich reklamu.

 15. ROI (Return on Investment)Návratnosť investície: Pomer medzi ziskom z reklamy a nákladmi na reklamu.

 16. ROAS (Return on Ad Spend)Návratnosť výdavkov na reklamu: Miera, ktorá určuje efektivitu reklamy z hľadiska príjmov, ktoré generuje v porovnaní s nákladmi na reklamu.

 17. Broad MatchVoľná zhoda: Typ zhody kľúčových slov, ktorý umožňuje zobrazovanie reklám pri vyhľadávaniach, ktoré obsahujú podobné frázy alebo súvisia s kľúčovými slovami.

 18. Exact MatchPresná zhoda: Typ zhody kľúčových slov, ktorý umožňuje zobrazovanie reklám len pri vyhľadávaniach, ktoré presne zodpovedajú kľúčovým slovám.

 19. Negative KeywordsVylučujúce kľúčové slová: Slová alebo frázy, ktoré zabraňujú zobrazovaniu reklamy pri určitých vyhľadávaniach, aby sa zabránilo neefektívnym kliknutiam.

 20. Ad CopyText reklamy: Obsah textovej reklamy, ktorý zahŕňa nadpis, popis a výzvu na akciu.

 21. BidPonuka: Suma, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za kliknutie na reklamu.

 22. CampaignKampaň: Skupina reklám, ktoré majú spoločný cieľ a rozpočet.

 23. Ad GroupReklamná skupina: Skupina reklám v rámci kampane, ktoré zdieľajú podobné kľúčové slová a ciele.

 24. RemarketingOpätovný marketing: Reklamná stratégia, ktorá cielené reklamy na používateľov, ktorí už navštívili webovú stránku alebo vykonali určitú akciu.

 25. Geo-targetingGeografické cielenie: Cielenie reklám na základe geografickej polohy používateľov.

 26. Expanded Text AdsRozšírené textové reklamy: Formát textových reklám, ktorý umožňuje viac textu v nadpise a popise.
 27. Responsive Search AdsResponzívne vyhľadávacie reklamy: Formát reklám, ktorý automaticky testuje rôzne kombinácie nadpisov a popisov.
 28. Smart BiddingInteligentné ponúkanie: Automatizovaná stratégia ponúk, ktorá využíva strojové učenie na optimalizáciu konverzií alebo hodnoty konverzií.
 29. Display NetworkObsahová sieť: Sieť webových stránok a aplikácií, kde sa môžu zobrazovať reklamy Google.
 30. Search NetworkVyhľadávacia sieť: Sieť stránok s výsledkami vyhľadávania Google, kde sa zobrazujú textové reklamy.
 31. Callout ExtensionsRozšírenia o volania: Rozšírenia reklám, ktoré zobrazujú ďalšie informácie o ponuke.
 32. Sitelink ExtensionsRozšírenia o podstránky: Rozšírenia reklám, ktoré poskytujú odkazy na konkrétne stránky na webe inzerenta.
 33. Call ExtensionsRozšírenia o telefónne číslo: Rozšírenia reklám, ktoré zobrazujú telefónne číslo inzerenta.
 34. Shopping AdsNákupné reklamy: Reklamy, ktoré zobrazujú produkty s obrázkami, cenami a menom obchodu.
 35. Dynamic Search AdsDynamické vyhľadávacie reklamy: Reklamy, ktoré automaticky generujú nadpisy a cielia na relevantné vyhľadávania na základe obsahu webovej stránky.
 36. TagsZnačky: Kódy, ktoré sa pridávajú na webové stránky na meranie a analýzu aktivity.
 37. TriggersSpúšťače: Podmienky, ktoré určujú, kedy sa má značka aktivovať.
 38. VariablesPremenné: Dynamické hodnoty, ktoré môžu byť použité v značkách a spúšťačoch.
 39. ContainersKontajnery: Štruktúra v Google Tag Manageri, ktorá obsahuje značky, spúšťače a premenné.
 40. Data LayerDátová vrstva: Štruktúrované úložisko údajov na webovej stránke, ktoré sa používa na odovzdávanie informácií medzi webovou stránkou a Google Tag Managerom.
 41. Event TrackingSledovanie udalostí: Sledovanie špecifických interakcií používateľov na webovej stránke, ako sú kliknutia na tlačidlá alebo odoslanie formulárov.
 42. EventsUdalosti: Akcie používateľov na webovej stránke alebo v aplikácii, ktoré sú sledované v GA4.
 43. ParametersParametre: Ďalšie informácie pripojené k udalostiam, ktoré poskytujú viac kontextu.
 44. User PropertiesVlastnosti používateľa: Atribúty, ktoré popisujú segmenty používateľov, ako napríklad vek alebo pohlavie.
 45. ConversionsKonverzie: Špecifické udalosti, ktoré sú definované ako ciele v rámci analytiky, napríklad nákupy alebo registrácie.
 46. ExplorationsPrieskumy: Pokročilé analytické nástroje v GA4, ktoré umožňujú detailnú analýzu údajov.
 47. Data StreamsDátové toky: Zdroj údajov z webových stránok alebo aplikácií, ktoré sú sledované v GA4.
 48. AudiencesPubliká: Skupiny používateľov s podobnými vlastnosťami alebo správaním, ktoré sú cieľom marketingových kampaní.
 49. Product FeedProduktový feed: XML alebo CSV súbor, ktorý obsahuje informácie o produktoch pre Google Merchant Center.
 50. Product DataÚdaje o produktoch: Informácie o produktoch, ktoré sú nahrané do Google Merchant Center, ako názov, cena, dostupnosť a obrázok.
 51. Product IDID produktu: Jedinečný identifikátor produktu v produktovom feede.
 52. Feed RulesPravidlá feedu: Nástroje na transformáciu a manipuláciu s údajmi v produktovom feede.
 53. DiagnosticsDiagnostika: Sekcia v Google Merchant Center, ktorá poskytuje informácie o chybách a problémoch s produktovými feedmi.
 54. PromotionsPromócie: Marketingové akcie a zľavy, ktoré môžu byť pridané k produktom v Google Merchant Center.
 55. Bounce RateMiera odchodov: Percento návštevníkov, ktorí opustia webovú stránku po zobrazení iba jednej stránky.
 56. SessionSedenie: Skupina interakcií používateľa s webovou stránkou, ktoré prebiehajú v určitom časovom období.
 57. Session DurationDĺžka sedenia: Celkový čas, ktorý používateľ strávi na webovej stránke počas jedného sedenia.
 58. PageviewZobrazenie stránky: Početkrát, kedy bola konkrétna stránka načítaná používateľmi.
 59. Unique VisitorJedinečný návštevník: Jednotlivec, ktorý navštívil webovú stránku aspoň raz v definovanom časovom období.
 60. AttributionPripisovanie: Proces priraďovania kreditov za konverzie rôznym interakciám na marketingových kanáloch.
 61. ChannelKanál: Zdroj návštevnosti webovej stránky, napríklad organické vyhľadávanie, platená reklama alebo sociálne médiá.
 62. Lookback WindowČasové okno spätnej analýzy: Časový rámec, počas ktorého sú interakcie používateľov sledované pre atribúciu konverzií.
 63. Cross-Device TrackingSledovanie naprieč zariadeniami: Technika na sledovanie používateľov cez rôzne zariadenia, ako sú mobilné telefóny, tablety a počítače.
 64. Lifetime Value (LTV)Životná hodnota zákazníka: Celkový príjem, ktorý očakávame od jedného zákazníka počas jeho celkového vzťahu s firmou.
 65. Lookalike AudiencesPubliká podobné cieľovým skupinám: Skupiny používateľov, ktoré majú podobné charakteristiky ako existujúci zákazníci.
 66. RetargetingOpätovné zacielenie: Marketingová stratégia zameraná na používateľov, ktorí už navštívili webovú stránku alebo vykonali určitú akciu.
 67. SegmentationSegmentácia: Rozdelenie používateľov do skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje alebo správanie.
 68. View-Through ConversionKonverzia po zobrazení: Konverzia, ktorá sa uskutoční po zobrazení reklamy, aj keď na ňu používateľ neklikol.
 69. Multichannel FunnelsViackanálové lieviky: Analýza cesty používateľov naprieč rôznymi marketingovými kanálmi pred konverziou.
 70. Custom MetricsVlastné metriky: Špecifické metriky definované používateľom na meranie výkonu webovej stránky alebo kampaní.
 71. Custom DimensionsVlastné dimenzie: Ďalšie parametre, ktoré môžu byť použité na segmentáciu a analýzu údajov.
 72. Enhanced EcommerceVylepšený elektronický obchod: Rozšírené funkcie pre sledovanie interakcií a transakcií v rámci elektronického obchodu.
 73. User JourneyCesta používateľa: Celková cesta, ktorú používateľ absolvuje od prvého kontaktu s firmou až po konverziu.
 74. HeatmapTepelná mapa: Vizualizácia interakcií používateľov na webovej stránke, ktorá zobrazuje, kde používatelia klikajú alebo sa zdržujú najviac.
 75. A/B TestingA/B testovanie: Metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo reklamy na určenie, ktorá z nich dosahuje lepší výkon.
 76. Multivariate TestingMultivariačné testovanie: Pokročilá forma testovania, ktorá porovnáva viacero variantov rôznych prvkov webovej stránky naraz.
 77. EngagementZapojenie: Miera interakcie používateľov s webovou stránkou alebo reklamou, ako sú komentáre, zdieľania alebo lajky.
 78. FunnelLievik: Model, ktorý znázorňuje kroky, ktoré používateľ prechádza od prvého kontaktu až po konverziu.
 79. Lifetime Customer ValueŽivotná hodnota zákazníka: Odhadovaná hodnota, ktorú zákazník prináša firme počas celého trvania ich vzťahu.
 80. Affinity AudiencesPubliká s podobnými záujmami: Skupiny používateľov so spoločnými záujmami, ktoré môžu byť cieľom marketingových kampaní.
 81. Churn RateMiera odlivu: Percento zákazníkov, ktorí prestali používať produkt alebo službu počas určitého obdobia.
 82. Customer Acquisition Cost (CAC)Náklady na získanie zákazníka: Celkové náklady spojené so získaním nového zákazníka.
 83. Engagement RateMiera zapojenia: Pomer interakcií (lajky, komentáre, zdieľania) k celkovému počtu zobrazení alebo dosahov.
 84. FrequencyFrekvencia: Priemerný početkrát, kedy bola reklama zobrazená jednému používateľovi.
 85. IncrementalityInkrementalita: Miera, do akej reklama prispela k dodatočným konverziám, ktoré by sa inak neuskutočnili.
 86. LiftNárast: Zvýšenie metriky (napr. predaj, návštevnosť) ako výsledok reklamy alebo marketingovej kampane.
 87. Market ShareTrhový podiel: Percento celkového predaja na trhu, ktoré dosahuje konkrétny produkt alebo spoločnosť.
 88. Omni-channel MarketingOmnikanálový marketing: Marketingová stratégia, ktorá zahŕňa koordinované používanie viacerých kanálov na poskytnutie jednotnej zákazníckej skúsenosti.
 89. Paid SearchPlatené vyhľadávanie: Reklamy, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania na základe kľúčových slov, za ktoré inzerent platí.
 90. Path to PurchaseCesta k nákupu: Proces, ktorým zákazník prechádza od prvého kontaktu s produktom až po uskutočnenie nákupu.
 91. ReachDosah: Počet unikátnych používateľov, ktorí videli reklamu alebo obsah.
 92. Real-Time Bidding (RTB)Reklama v reálnom čase: Automatizovaný proces, kde inzerenti v reálnom čase ponúkajú ceny za zobrazenie reklamy.
 93. Return on Marketing Investment (ROMI)Návratnosť investícií do marketingu: Pomer medzi príjmami generovanými marketingovými aktivitami a nákladmi na tieto aktivity.
 94. Sales FunnelPredajný lievik: Model, ktorý znázorňuje etapy, ktorými zákazníci prechádzajú od prvého kontaktu po nákup.
 95. SegmentationSegmentácia: Proces rozdelenia trhu do menších skupín zákazníkov s podobnými vlastnosťami alebo potrebami.
 96. Social ProofSociálny dôkaz: Fenomén, kde ľudia prijímajú rozhodnutia na základe správania a odporúčaní iných.
 97. Split TestingRozdelené testovanie: Testovanie dvoch alebo viacerých variantov webovej stránky, reklamy alebo e-mailu, aby sa zistilo, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky.
 98. Time on SiteČas strávený na stránke: Priemerný čas, ktorý používateľ strávi na webovej stránke.
 99. Top of Funnel (TOFU)Vrchol lievika: Fáza marketingového lievika zameraná na získanie povedomia a záujmu potenciálnych zákazníkov.
 100. User Experience (UX)Používateľská skúsenosť: Celková skúsenosť používateľa pri interakcii s produktom alebo službou.

Firma

Certifikácia

V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk