HomeOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje a staráme sa o ich bezpečnosť. Ich riadne spracúvanie v súlade s platnou a účinnou legislatívou je pre našu spoločnosť Venalicium Group s.r.o. základným štandardom. V tomto dokumente nájdete detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely, ako aj ďalšie dôležité informácie súvisiace s Vašimi právame v oblasti ochrany osobných údajov.

Radi by sme Vás týmto ubezpečili, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prísne dodržiavame pravidlá, v rámci ktorých v každom jednotlivom prípade posudzujeme prístupy našich zamestnancov k Vašim osobným údajom. Každé naše oddelenie má prístup len k takým osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie pracovných úloh.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo našej spoločnosti Venalicium Group s.r.o.. To neplatí v prípade, kedy si želáte odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu výslovný súhlas, ak nám to ukladá právny predpis alebo môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorej sú poskytované osobné údaje a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

 • Venalicium Group s.r.o.
 • Doležalova 15C,
 • 821 04 Bratislava

Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37274/R
IČO: 52004805

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152,

Základné pojmy v súvislosti s ochranou osobných údajov

 V aktuálnom bode Vám predstavíme definície základných pojmov, ktoré Vám pomôžu lepšie sa orientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.

 • Osobné údaje sú údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä však na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, akým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „zákon“).
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká).
 • Účel spracúvania osobných údajov je dôvod, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, pre ktorý sú spracúvané osobné údaje. Oprávnený záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby.
 • Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov

Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie našich služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a ustanovené postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch i potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv, ako je obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovné zaradenie, sídlo organizácie, IČO, DIČ a iné dôležité údaje.
 • Kontaktné údaje. Spracúvame aj Vaše kontaktné vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries dotknutých osôb.
 • Poskytované služby. Spracúvame údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme. Na základe uvedených informácií Vám následne dokážeme odporučiť vhodné produkty a služby ušité na mieru.
 • Zákaznícky servis. Za účelom skvalitňovania našej zákazníckej podpory si zaznamenávame aj informácie o vzájomnom kontakte s Vami.
 • Transakčné údaje. Spracúvame osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované produkty a služby.
 • Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom.
 • Medzinárodnou organizáciou je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Osobné údaje spracúvame za nasledovnými účelmi

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných dvoch právnych základov:

 1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
 2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných služieb a naše spoločnosti v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto situáciách realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich záväzkov. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov (oprávnené účely). Naším oprávneným záujmom je informovať Vás o nových produktoch a službách z domácich dielní oboch našich spoločností, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.

Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely

V rámci neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje štandardne spracúvame v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na marketingové účely. V každom takomto prípade od Vás žiadame súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov práve a týmto účelom. Marketingové účely zahŕňajú najmä ponuky nových produktov a služieb spoločnosti ui42, ktoré Vám na základe Vami udeleného súhlasu zasielame elektronickou formou prostredníctvom e-mailových správ alebo newsletterov, ktoré obsahujú rôzne marketingové informácie, články, blogy a iné informácie o činnosti našich spoločností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Musí byť poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to na:

Venalicium Group s.r.o.

Doležalova 15C,

821 04 Bratislava

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152

Používanie cookies

Cookies používame vždy len s Vaším súhlasom. V prípade, že nesúhlasíte s používaním cookies, stačí ak si pred každou návštevou webovej stránky spustíte funkciu Súkromné prehliadanie, pričom sa však môže stať, že niektoré časti webu sa Vám nezobrazia, prezeranie stránky bude náročnejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúci a vyhovujúci Vašich potrebám a preferenciám.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, že sa rozhodnete, že viac nechcete dostávať informácie o novinkách z našej firemnej kuchyne, veľmi nás to mrzí, Vaše však rozhodnutie plne rešpektujeme.

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely by malo obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si viac v budúcnosti neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • v odvolaní môžete uviesť, že súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený na marketingové všeobecne na akékoľvek marketingové účely, prípadne môžete špecifikovať konkrétne marketingové účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje (zasielanie newslettera apod.).

Archivácia osobných údajov

Vaše osobné údaje štandardne uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať naše služby a plniť si vyplývajúce zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje v zmysle príslušných právnych predpisov 10 rokov (zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Venalicium Group s.r.o. a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania daného zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho neodvoláte a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Venalicium Group s.r.o. a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Zdroje získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:

 • dobrovoľne a priamo od Vás pri uzatváraní konkrétnej zmluvy a v nevyhnutných prípadoch počas jej trvania,
 • Vaším dobrovoľným udelení súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • od iných subjektov, ktorým ste Vy udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za zachovania príslušných zákonných postupov.

Osoby s prístupom k osobným údajom

K Vašim osobným údajom môžu mať prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba, sprostredkovateľ na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní postupujú v súlade so zákonom. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti.

Profilovanie / automatizované spracúvanie osobných údajov

Radi by sme Vás touto cestou informovali, že v našich spoločnostiach nepoužívame tzv. profilovanie alebo automatické spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek zneužitím je našou prioritou a naším štandardom. Nové pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú rozšírené práva pre dotknutú osoby. V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané alebo nie,
 • právo na prístup k informáciám o účeloch, na ktoré sú spracúvané Vaše osobné údaje,
 • právo na prístup k informáciám o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • právo na informácie o dobe uchovávanie spracúvaných osobných údajov,
 • práva na informácie – poučenie o Vašich právach,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov,
 • právo na informácie o zdrojoch získavania Vašich osobných údajov,
 • právo na informácie o tom, že dochádza k profilovaniu,
 • právo na informácie a záruky pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
 • právo na poskytovanie vyhotovených kópií spracúvaných údajov
 • právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz (právo byť zabudnutý), čo znamená, že môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne s ohľadom na splnenie všetkých podmienok. V každom prípade posudzujeme aj jej súlad s oprávnenými záujmami našich spoločností,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na najnutnejšie zákonné dôvody,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov v zodpovedajúcom formáte, a to v prípade, že nám v tom nebránia žiadne zákonné dôvody alebo iné neprimerané prekážky,
 • právo namietať automatizované a individuálne rozhodovanie,
 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom na ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefón: +421/3231 3220 alebo na priloženom linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov,

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť u spoločnosti Trenchtown sro alebo, a to na nasledovných e-mailových adresách: venaliciumsk@gmail.com  a kudlej@venalicium.sk alebo písomným zaslaním na korešpondenčné adresy:

 • Venalicium Group s.r.o.
 • Doležalova 15C,
 • 821 04 Bratislava

Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37274/R
IČO: 52004805

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152

Lehota na vybavenie a poplatky

Všetky Vaše oznámenie, dopyty, podnety a sťažnosti preveríme bezplatne. V prípade, že by boli neodôvodnené, neprimerané alebo by sa opakovali, spoločnosť Venalicium Group s.r.o. si vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať v čo najkratšom čase, odpoveď Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy informovať.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky

Firma

Certifikácia

V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk